Wet langdurige zorg (Wlz)

Het doel van de Wlz  is dat ouderen met een blijvende somatische of psychogeriatrische beperking en mensen met blijvende verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen passende zorg krijgen met aandacht voor het individuele welzijn. Basisprincipes die in de Wet langdurige zorg (Wlz) voorop staan, zijn dat we uitgaan van wat mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Oftewel: regie naar vermogen. Kwaliteit van leven staat voorop. Het motto van Wlz is: met professionele zorg, zo thuis mogelijk!

De Wlz  strekt ertoe een nieuwe volksverzekering in het leven te roepen, die waarborgen biedt voor behoud of verbetering van kwaliteit van leven aan mensen die – ook met steun van de eigen omgeving – niet meer zelfredzaam kunnen zijn. Deze wet maakt onderdeel uit van een samenhangend systeem van nieuwe weten regelgeving die beoogt de kwaliteit van leven van hen die zorg en ondersteuning nodig hebben te vergroten, waarbij het appel op de eigen verantwoordelijkheid om daaraan naar vermogen zelf bij te dragen sterker is dan voorheen. De overheid ziet de Wlz als het sluitstuk van de langdurige zorg. Daarom krijgen alleen mensen die blijvend zijn aangewezen op langdurige zorg conform de Wlz toegang tot de Wlz.

Allereerst omvat de Wlz een recht op verblijf in een instelling inclusief de daarbij horende voorzieningen, zoals eten en drinken en het schoonhouden van de woonruimte. Naast het verblijf is er recht op samenhangende zorg bestaande uit persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling.

Met hun kennis van de zorg én ondernemingsrecht  kunnen de specialisten van Rotshuizen Geense Advocaten instellingen, als uitvoerders van de Wlz,  bijstaan bij Wlz vraagstukken en/of procedures.

Lawyers Wet langdurige zorg (Wlz)

Sectors

Lawyers Wet langdurige zorg (Wlz)

All lawyers and jurists

Construction and real estate Government and education Healthcare and welfare Culture and nature Entrepreneurship Bankruptcy and insolvency IT-recht Labour law Mediation Inheritance Law International business
This website uses cookies OK